حاما چه میگوید؟ -6
گفتار 2
پنجشنبه 20 ارديبهشت 1403 - 23:03:31

در کار سیاسی و تشکیلاتی مستمر و پایدار، روایی اصولی و منطقی بین مجموعه دیدگاه‌ها و مواضع آن تشکل سیاسی در طول دوران فعالیت، اهمیت ویژه‌ای دارد که بایستی سایه‌ی انسجام و پویایی و تکامل در آن مشهود باشد. حاما از بدو شکل‌گیری خود سعی‌کرده قویا به این اصل اساسی پای‌بند باشد، از این رو مجموعه‌ی حزب و مواضع عملکرد آن نشان از یک خط روشن و قابل دفاع دارد. بدیهی است پای‌بندی به این اصل، دلیل بر جزمیت تشکیلاتی نبوده‌است، بلکه با پذیرش کامل یک اصل مهم دیگر در کار جمعی، یعنی نقد و خود‌اصلاحی مداوم، صورت گرفته‌است. تنظیم درست رابطه‌ی متقابل این دو اصل، رمز پایداری و برپایی یک حزب سیاسی می‌باشد. امید است انتشار این مجموعه گامی دیگر برای تحکیم و انسجام سازمان حزبی‌مان باشد.
مجموعه‌ی حاضر متشکل از بیانیه‌ها و اطلاعیه‌های حزب اراده‌ ملت ایران (حاما) می‌باشد که از فروردین ماه سال 1398 تا انتهای سال 1401 منتشر شده است. کتاب ضمیمه ای نیز دارد که به بیانیه های شعب استانی حزب از سال 1393 تا 1400 میپردازد. 
برای تمام بیانیه های درج شده در این کتاب یک شناسنامه کوتاه طراحی شده است و یک توضیح خلاصه نیز در مورد شرایط سیاسی زمان صدور بیانیه و تاریخچه موضوع آورده شده است.http://eradehmellat.ir/fa/News/3653/گفتار-2
بستن   چاپ