چه ترتیب انتشاری را برای دور جدید فعالیت نشریه حزب اراده ملت ایران مناسب میدانید؟
گزینه هاتعداد آراء
هفتگی۱۴
دوهفتگی۳۷
ماهانه۳
گاهنامه۴

www.eradehmellat.ir © 2022