چه ترتیب انتشاری را برای دور جدید فعالیت نشریه حزب اراده ملت ایران مناسب میدانید؟
گزینه هاتعداد آراء
هفتگی۵
دوهفتگی۳
ماهانه۲
گاهنامه۳

www.eradehmellat.ir © 2022